منومریم

من هنوز امیدوارم، و چقدر "هنوز" کلمه تباهیست...